Hieronder vind je een opsomming van de algemene voorwaarden van Funky Monkey rond de inbreng van producten en de verkoop ervan via diverse kanalen. Funky Monkey vertrouwt erop dat de algemene voorwaarden gelezen en goedgekeurd werden (bevestiging gebeurt via consignatieformulier). Funky monkey gaat ervan uit dat de vragen die er waren omtrent onderstaande tekst gesteld werden

Funky Monkey is een eenmanszaak van Fien Moeyaert
(be 0656.835.597), met vestiging op rakestraat 5, 8750 Wingene. www.funky-monkey.be

Afspraak maken, inname en staat van de goederen


Producten kunnen enkel binnengebracht worden NA het maken van een afspraak. Een afspraak tot inname wordt gemaakt via mail naar hello@funky-monkey.be, het contactformulier op de website of via telefoon 0478745743. De producten kunnen geleverd worden op het vestigingsadres van Funky Monkey (of na onderlinge overeenkomst op een alternatief adres) , Funky Monkey kan de producten komen ophalen, enkel na akkoord van Funky Monkey (Funky Monkey stelt zelf een ophaalschema op met vastgestelde data per regio) of er kan een gefrankeerde verzendzak aangevraagd worden. Opsturen met een verzendzak gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
Funky Monkey aanvaardt enkel kindgerelateerde producten in goeie tot perfecte staat. Kledij moet fris gewassen zijn, mag geen vlekken of andere gebruikssporen (zoals uitgepluisde of afgewassen kledij, naametiketjes) vertonen. Speelgoed moet proper zijn en perfect functioneren. Schoenen moeten in perfecte staat zijn, met propere zool, gewassen veters en ontpluisde velcro. Boeken mogen geen gescheurde of beschreven pagina’s hebben.
Indien Funky Monkey moet (her)wassen, herstellen , ontpluizen of van batterijen moet voorzien wordt er 5% extra afgehouden als compensatie.
Funky Monkey aanvaardt geen Primark, Hema, H&M, Zeeman. Er kunnen uitzonderingen gemaakt worden voor stukken in perfecte staat van andere confectieketens zoals Zara of JBC. Grote stukken kunnen aanvaard worden, gelieve hiervoor een mailtje te sturen. Zie ‘slotbepalingen’ voor de richtlijnen rond het wel of niet innemen van producten.
Gelieve de kledij in een stevige box of doos binnen te brengen zodat er eenvoudig gestapeld kan worden zonder kans op beschadiging van de goederen.

Producten

De verlener verbindt zich ertoe om voor de duur van deze overeenkomst de producten:

  • zoals omschreven in de lijst met in consignatie genomen goederen, in de aangeduide hoeveelheid , ter beschikking te stellen van Funky Monkey(vertegenwoordigd door Jozefien Moeyaert, BE 0656.835.597) op adres Rakestraat 5, 8750 Wingene of kunnen opgehaald worden op eigen adres.
  • aan Funky Monkey te verkopen op het ogenblik dat Funky Monkey de producten verkoopt aan een derde of op het ogenblik dat Funky Monky beslist producten van de verlener in te kopen;
    Funky Monkey verbindt zich ertoe:
  • zich in te spannen om voor de producten een koper te vinden.
  • deze producten te kopen op het ogenblik waarop hij de producten verkoopt aan de koper.
  • De producten worden geacht ter beschikking te zijn van Funky Monkey vanaf de levering op het adres van Funky Monkey (of na afspraak op een ander adres) of na afhaling door Funky Monkey van de goederen tot het ogenblik van de verkoop of bij teruggave aan de verlener.

Verkoop


Verkoopprijs: Funky Monkey bepaalt de verkoopprijs op basis van de kwaliteit en de staat van de producten, op basis van de oorspronkelijke winkelprijs en op wat er reeds circuleert op de tweedehands markt. De verkoopprijs kan aangepast worden in functie van vraag en aanbod , van gelijklopende producten of door prijsverlaging op de originele winkelprijs.
De verlener geeft Funky Monkey het akkoord om prijzen tussentijds aan te passen en kortingen te mogen geven met een maximum van 30% die verrekend wordt op de globale verkoopprijs.
Funky Monkey bepaalt zelf welke artikelen wel of niet via de webshop op www.funky-monkey.be zullen worden verkocht.
De verkoopprijs wordt als volgt verdeeld: 40% voor de verlener (30% in geval van confectiemerken) , 10% BTW en 50% voor Funky Monkey ( het aandeel van Funky Monkey vertaalt zich in een gratis verkoopplatform, opmaak productlijst, bepaling prijzen, fotograferen van het materiaal, plaatsen op de webshop, marketing, verzending, enz. ).
Uitbetaling aan de verlener wordt enkel d.m.v een overschrijving op de bankrekening van de verlener gestort. De uitbetaling wordt gedaan na beëindiging van de verkoopstermijn, dit binnen de 10 dagen na het verlopen van de termijn.

Wijzigingen in de lijst van de producten


Op ieder ogenblik kan de lijst der producten gewijzigd worden door het aanhechten aan deze overeenkomst van een nieuwe bijlage 1, gedagtekend en ondertekend door beide partijen.

Eigendomsvoorbehoud


Tijdens de duur van de terbeschikkingstelling blijven de producten eigendom van de verlener.

Gebruik van de producten


Funky Monkey mag de producten gebruiken voor demonstraties aan potentiële kopers, verkopen via de webshop Funky Monkey, via de Facebookpagina Funky Monkey en via Tweedehands.be onder de naam Funky Monkey.

Aansprakelijkheid


Funky Monkey moet de producten bewaren als een goede huisvader. Funky Monkey is echter niet aansprakelijk, behoudens zware fout, voor schade of verlies van de goederen door diefstal, brand, storm of enige andere oorzaak.

Teruggave


De producten worden ter beschikking gesteld voor een periode van 3 maanden, dit kan verlengd worden na onderling akkoord.
Op het einde van de periode kan elke partij beslissen de terbeschikkingstelling van een product uit de lijst der producten te beëindigen door dit product terug te vorderen, respectievelijk terug te bezorgen.
Mocht een bepaald product sneller teruggevorderd worden door de verlener, voor het verstrijken van de verkooptermijn, dan rekent Funky Monkey 20% aan op de verkoopprijs als compensatie voor het geleverde werk en de gemiste kans op verkoop.
In geval van terugvordering wordt het product door de verlener afgehaald op het adres van Funky Monkey binnen een termijn van 30 dagen.
Funky Monkey verbindt zich ertoe de producten in dezelfde perfecte staat als bij de inontvangstneming terug te bezorgen, behoudens wat betreft de verpakking indien hem het recht toegekend is om de producten te demonstreren aan het cliënteel.
Niet-verkochte artikelen dienen na het verstrijken van de ter beschikkingsstellingstermijn binnen de 30 dagen te worden opgehaald. Via mail wordt de retourdatum meegedeeld, de verlener dient deze datum zelf te onthouden. Funky Monkey kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het vergeten van de retourdatum. De producten kunnen opgehaald worden na afspraak op het vestigingsadres van Funky Monkey.
Niet-ingenomen artikelen dienen binnen de 14 dagen, na ontvangst van de mail met de lijst van de in consignatie genomen producten, te worden opgehaald.
Niet-ingenomen of niet-verkochte artikelen die niet tijdig worden opgehaald, worden bij het verstrijken van de termijn eigendom van Funky Monkey. Dit betekent dus dat de Funky Monkey beslist wat er verder met deze artikelen gebeurt en aan welk goed doel zij deze zal schenken. Mocht de opgestelde termijn voor het ophalen van de artikelen niet haalbaar zijn, dan moet de verlener dat melden via mail of telefonisch op nr 0478/745743. Funky Monkey wil rekening houden met ieders zijn agenda en mogelijkheden en kan dit enkel als zij hiervan in kennis gesteld wordt. Funky Monkey niet in kennis stellen is gelijk gesteld aan akkoord geven dat men eigenaar af is van de producten.

Koop


De verkoop van de producten aan Funky Monkey vindt plaats op het ogenblik van het sluiten van de koop tussen Funky monkey en de derde-koper of op het ogenblik waarop Funky Monkey beslist de producten te kopen zonder een afnemer gevonden te hebben. De verkoopprijs is de prijs vermeld op het consignatiedocument.
In geen geval zullen de producten de vestiging van Funky Monkey verlaten vooraleer de volledige koopprijs ervan betaald is aan de verlener.

Beëindiging


Funky Monkey verbindt er zich toe, bij de beëindiging van deze overeenkomst, binnen de vijf dagen aan de verlener mede te delen welke producten hij zelf wenst te kopen. De overige producten worden teruggegeven overeenkomstig bovenstaande punten

Mededelingen


Elke mededeling m.b.t. deze overeenkomst geschiedt per e-mail, gewoon schrijven of aangetekend schrijven aan het adres dat aangeduid werd door de partijen op het consignatieformulier en bovenaan de algemene voorwaarden.

Nietigheid


Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig of ongeldig verklaard wordt, zal een dergelijke verklaring geen invloed hebben op de overige bepalingen.

Bevoegdheid en toepasselijk recht


Alle geschillen waartoe deze overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge.
Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

Slotbepalingen


Funky Monkey kan goederen weigeren ingeval deze als dusdanig gebreken vertonen die het voorwerp onverkoopbaar zouden maken, ofwel in geval van overaanbod.
Funky Monkey is niet gehouden een verantwoording af te leggen waarom een product niet werd ingenomen.
Funky Monkey streeft ernaar een eerste , maar nog geen definitieve, selectie te doen op het ogenblik van inname maar kan dit niet altijd garanderen wegens verschillende factoren. Binnen een redelijke termijn na inbreng ( de snelheid van het verwerken van de binnengebrachte producten is afhankelijk van drukte, het nageleefd hebben van de voorwaarden, het aantal verkoopbare artikelen via de webshop, … ) ontvangt de verlener een e-mail met daarin een lijst van de producten die in consignatie werden genomen voor verkoop en de verkoopprijs van de artikelen. De niet–ingenomen artikelen worden niet opgelijst.
De verlener verklaart een niet belastingplichtige persoon te zijn (bijvoorbeeld: een particulier, een niet belastingplichtige rechtspersoon), ofwel een andere belastingplichtige te zijn zonder recht op aftrek van BTW.